Köksal Eğitim Vakfı, 9 ay süreyle aylık 2000 TL geri ödemesiz eğitim bursu  verir ve her öğrenci için 1 aylık burs tutarı olan 2000 TL kültür – sanat, ingilizce eğitim bursu sağlamaktadır. Erasmus süresince öğrencilerine 200 Avro burs desteği vermektedir.

Sadece aşağıda belirtilen üniversitelerin, belirtilen bölümlerinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin burs başvuruları kabul edilecektir. Hazırlık öğrencilerinin başvuruları kabul edilmemektedir.

Burs Verilecek Öğrencilerin Devam Ettikleri Eğitim Kuruluşları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

Vakfın bu yönetmeliğin 3. maddesinde yazılı kaynaklardan tahsis edeceği eğitim bursları, vakfın yönetim kurulu tarafından burs verilecek eğitim kurumları, her birine tahsis edilecek burs sayısı ve aylık burs tutarının saptanmasını takiben her yıl Eylül ayından itibaren belirlenen eğitim kurumlarına duyurulur. Gerektiğinde, öğrencilerin göreceği şekilde asılacak duvar afişi ve diğer iletişim yolları ile de burs duyuruları yapılabilir.

Burs Verilecek Öğrencilerin Devam Ettikleri Bölümler

Mühendislik Fakültesi
* Endüstri, Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Çevre, Gıda, Jeoloji, Maden, Petrol ve Doğal Gaz, Yazılım, Yapay Zeka
Diş Hekimliği Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Sahne Sanatları
*Bale, Opera, Tiyatro, Şan, Modern Dans
Konservatuvar
*Çalgı Eğitimi, Caz, Bestecilik, Piyano, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Ses Eğitimi, Müzikoloji
Güzel Sanatlar Fakültesi
*Grafik, Heykel, Seramik ve Cam, Resim, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Burs Verilecek Öğrencilerin Nitelikleri

>T.C. vatandaşı olmak,
>Demokratik, laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
>Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
>Tam zamanlı ve sigortalı herhangi bir işte çalışmamak,
>Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak (KYK kredisi burs almanıza engel değildir),
>Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,
>Müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
>Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Bursların Yükümlülüğü

KEV bursları karşılıksızdır.

Öğrencilerin Seçimi

Burs başvuruları her sene duyurularda belirtilen tarihlerde kabul edilir. Köksal Eğitim Vakfı’nın resmi web sitesi; www.kev.org.tr adresinden “KEV Burs Başvuru Formu”na tıklayarak başvurular online yapılır. 

Burs Başvurusu Nasıl Yaparım?

İstenen Evraklar;

a) KEV Burs Başvuru Formu (KVKK Açık Rıza Beyanı, Doğru Beyan Dilekçesi’nin imzalanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.),
b) 1 adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
d) Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı öğrenci belgesi (E-Devlet),
e) Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi (E-Devlet),
f) Lisans eğitimine yeni başlayan adaylar: ÖSYM sonuç belgelerinin fotokopisi,
g) Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim kurumundan onaylı bir örneği),
h) KYK Burs veya kredi alınıyor ise alındığına dair belge. (E-Devlet),
i) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm ailenin yer alacağı şekilde) (E-Devlet),
j) Hane halkı gelir beyanı ( Aynı konutta yaşayan akrabalık bağı bulunan veya bulunmayan kişilerin toplam aylık gelir belgeleri, maaş bordroları, vergi levhası, 4A/4B/4C Hizmet Dökümleri belgelerine E- Devletten ulaşabilirsiniz.),
k) Serbest çalışan hane halkı için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (E-Devlet),
l) Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (E-Devlet),
m) Ailenin üzerine kayıtlı detaylı tapu dökümü ve araç belgesi, kaydı bulunmuyorsa kayıt olmadığına dair isimler görünecek şekilde sayfanın ekran görüntüsü (E-Devlet),
n) Aile kirada yaşıyorsa Kira Kontratı Örneği fotokopisi,
 
 
Bu bilgiler her öğrenci için ayrı bir dosyada toplanır. Bu toplanan başvurular arasından KEV Yönetim Kurulu’nca burs alması uygun görülen adaylar mülakata çağrılırlar.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Duyurusu

Bir Önceki Eğitim Öğretim Yılında Burs Alanlar

Bursların Kesilmesi

Burs alan öğrencilerin bursları aşağıda belirtilen maddeler gerçekleşir ise, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile kesilebilir:
a) “Burs verilecek öğrencilerin nitelikleri” başlığında yer alan maddelere haiz olmadıkları sonradan anlaşılan öğrenciler,
b) Lisans eğitimi süresi içinde genel not ortalamasını 2.00’ın altına düşüren ve almış olduğu dersten 2 defa başarısız olan öğrenciler,
c) Vakfa bilgi vermeden, başka kurum ve kuruluştan burs alan öğrenciler,
d) Vakfa bilgi vermeden, okuduğu üniversite veya öğrenim dalını değiştiren öğrenciler,
e) Vakfın istediği belgeleri göndermeyen öğrenciler,
f) Lisans öğrenimi sırasında 1 yarıyıl için uzaklaştırma cezası verilen öğrenciler.
g) 1 yıllık eğitim süresi içerisinde vakfın olanak sağladığı etkinliklerden en az 2 tanesine katılım sağlamamak

Bursiyer Öğrencilerle İlişkiler

Her yıl bursiyer öğrencilerle en az bir toplantı düzenlenerek, bursiyerlerin birbirleri ve vakıf yöneticileri ile tanışmaları sağlanır.

Vakıf ile bursiyer öğrenciler arasında gerek öğrenim döneminde, gerek mezuniyetlerinden sonra ilişkilerin sürdürülmesine, maddi ve manevi dayanışmanın geliştirilmesine özen gösterilir. Vakıftan burs alarak mezun olan öğrenciler mezuniyetlerini takiben, işe girip maddi olarak imkan bulduktan sonra Vakfa maddi ve manevi katkıda bulunmayı, imkanları ölçüsünde öğrenciler okutmayı gönüllü bir yükümlülük olarak benimser.