KÖKSAL EĞİTİM VAKFI

EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ :

Madde 1 – Bu yönetmelik, KÖKSAL EĞİTİM VAKFI resmi senedinin 3. maddesinde öngörülen eğitim burslarının uygulama ilkelerinin
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.


TANIMLAR :

Madde 2 – Bu yönetmelikte kullanılan ibarelerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.

Vakıf : KÖKSAL EĞİTİM VAKFI,

Vakıf Senedi : Köksal Eğitim Vakfı Resmi Senedi,

Eğitim Kurumu : Bu yönetmeliğin kapsamına giren eğitim kuruluşları.


BURSLARIN KAYNAKLARI :

Madde 3 – Eğitim Burslarının Kaynakları şunlardır :

a) Vakıf senedinin 5. maddesi gereğince vakfedilen malvarlığı,

b) Vakfın diğer gelirleri,

c) Kişi ve kuruluşlarca yapılacak bağışlar,


BURSLARIN DUYURULMASI :

Madde 4 – Vakfın bu yönetmeliğin 3. maddesinde yazılı kaynaklardan tahsis edeceği eğitim bursları, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından burs verilecek eğitim kurumları, tahsis edilecek burs sayısı ve aylık burs tutarının saptanması takiben her yıl Eylül ayından itibaren belirlenen eğitim kurumlarına duyurulur. Gerektiğinde, öğrencilerin göreceği şekilde asılacak duvar afişi ve diğer iletişim yolları ile de burs duyuruları yapılabilir.

Belirtilen duyuruların dışındaki eğitim kurumlarına burs verilmesi hususu, yönetim kurulunun taktirindedir.


BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİ :

Madde 5 – Burs verilecek öğrencilerde aranan nitelikler aşağıda gösterilmiştir :

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,

c) Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,

d) Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak. “Yarışmalarda ödül kazanmak bursa engel teşkil etmez.”

e) Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak

f) Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak

g) Müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak

h) Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak


BURSLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Madde 6 – Köksal Eğitim Vakfı bursları karşılıksızdır.


ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ :

Madde 7 – Burs başvuruları her sene duyurularda belirtilen tarihlerde, Köksal Eğitim Vakfı’nın resmi web sitesi; www.kev.org.tr adresinden; form doldurularak posta yolu ile veya elden vakıf sekretaryasına yapılır.


İSTENİLEN EVRAKLAR

www.kev.org.tr adresinden indirilebilecek “KEV Burs Başvurusu Formu”na ilaveten;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b) 1 adet Vesikalık fotoğraf

c) Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı Öğrenci Belgesi,

d) Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi

e) Yükseköğrenime yeni başlayan adaylar: LYS ve ÖSYS sonuç belgelerinin fotokopisi

f) Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not
ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim
kurumundan onaylı bir örneği)

g) Aile durumu; anne ve babasının işi, ailenin yıllık veya aylık kazancı (maaş bordroları örnekleri, vergi levhası, maaş belgesi),
varsa kardeş(ler)inin durumu,

Bu bilgiler her öğrenci için ayrı bir dosyada toplanır. Bu toplanan başvurular arasından Yönetim Kurulunca burs alması uygun görülen
adaylar mülakata çağırılırlar. Sonuçlar ilgili eğitim kurumlarına yazılı olarak bildirilir ve Köksal Eğitim Vakfı’nın internet
sitesinde duyrulur.


BİR ÖNCEKİ ÖĞRENİM YILINDA BURS ALANLAR :

Madde 8 – Bir önceki öğrenim yılını Vakıf bursu ile bitiren öğrencilere, Madde 9’a aykırı olmadığı sürece devam hakkı tanınır.


BURSLARIN KESİLMESİ :

Madde 9 – Burs alan öğrencilerin bursları aşağıda belirtilen maddeler gerçekleşir ise, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile kesilebilir.

a) 5. Madde’deki nitelikleri haiz olmadıkları sonradan tesbit edilen öğrenciler,

b) Lisans eğitimi süresi içinde genel not ortalamasını 2.00’ın altına düşüren ve almış olduğu bir dersten 2 defa başarısız olan öğrenciler.

c) Vakfa bilgi vermeden, başka kurum ve kuruluştan burs alan öğrenciler,

d) Vakfa bilgi vermeden, okuduğu üniversite veya öğrenim dalını değiştiren öğrenciler,

e) Vakfın istediği belgeleri göndermeyen öğrenciler.

f) Lisans öğrenimi sırasında 1 yarı yıl için uzaklaştırma cezası verildiği bildirilen öğrenciler.


BURSİYER ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLER :

Madde 10 – Vakıf ile bursiyer öğrenciler arasında gerek öğrenim döneminde, gerek mezuniyetlerinden sonra ilişkilerin sürdürülmesine,
maddi ve manevi dayanışmanın geliştirilmesine özen gösterilir. Vakıftan burs alarak mezun olan öğrenciler mezuniyetlerini takiben,
işe girip maddi olarak imkan bulduktan sonra Vakfa maddi ve manevi katkıda bulunmayı, imkanları ölçüsünde öğrenciler okutmayı
gönüllü bir yükümlülük olarak benimser.


SOSYAL FAALİYET VE TANITMA :

Madde 11 – Her yıl bursiyer öğrencilerle en az bir toplantı düzenlenerek, bursiyerlerin birbirleri ve Vakıf Yöneticileri
ile tanışmaları sağlanır.


YÜRÜRLÜK :

Madde 12 – Bu yönetmelik, 22 Eylül 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek ve Vakıf Yönetim Kurulu’nun 1 Eylül 2015 tarih, 7 sayılı kararı ile kabul edilmiş önceki yönetmelik ek ve tadilleriyle birlikte aynı tarih itibari ile yürürlükten kalkmak kaydıyla Vakıf Yönetim Kurulu’nun 22/09/2016 tarih 8 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.