KEV
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE
AYDINLATMA METNİ
İş bu aydınlatma metni ile; Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Söz konusu kanun kapsamında Köksal Eğitim Vakfı (Bundan böyle kısaca “KEV” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Kişisel verileriniz, doğruluğu ve en güncel hali korunmak suretiyle, KEV tarafından belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olup, tüm bu hususlarda tarafınız bilgilendirilmektedir.
KEV tarafından toplanarak işlenebilecek kişisel veri kategorileri:

 • Kimlik Verisi

Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi gibi kimlik belgelerinde yer alan bilgiler

 • İletişim Verisi

E-posta, iş telefon numarası, ev telefon numarası, cep telefonu, ev adresi, iş adresi

 • Aile ve Yakını Verisi

Kardeş sayısı, çocuk sayısı, bakmakla yükümlü kişi bilgileri, acil durumda ulaşılacak yakınlarının bilgileri (adı, soyadı, telefon numarası, cep telefonu numarası, adresi), aile bireylerinin (eş, anne, baba ve çocuklar) adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yer, uyruk, seri no, aile sıra no, cilt no, kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, veriliş sebebi, veriliş tarihi, mensup olunan din bilgisi, kan grubu bilgisi, imza, veren makam

 • Özlük Verisi

Unvan, firma adı, bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, seyahat bilgisi, performans değerlendirme raporları

 • Hukuki İşlem Verisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve KEV’in politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz, denetim ve teftiş verileri

 • Müşteri İşlem Verisi

Fatura ve Gelirler Birimlerindeki dekontlarındaki bilgiler

 • İşlem Güvenliği Verisi

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, oturum açma kimliği, şifresi ve diğer güvenlik kodları

 • Finans Verisi

Finans ve maaş bilgileri, finansal performans bilgileri, banka hesabı verileri, fatura bilgileri, finansal belge ve verileri

 • Mesleki Deneyim Verisi

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri

 • Pazarlama Verisi

Anket, çerez kayıtları

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

 • Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Verisi

Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, felsefi inancına ilişkin bilgiler, mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler, diğer inançlarına ilişkin bilgiler

 • Sağlık Bilgileri Verisi

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri

 • Özel Nitelikli Kişisel Verisi

Sağlık, biyometrik, cezai  verileri, Dernek/vakıf üyelikleri

 • KEV ile Kendi İsteğinizle Paylaşmaya Karar Verdiğiniz Herhangi Bir Diğer Veri

Kendi insiyatifiniz ile paylaştığınız kişisel veriler, sosyal medya, online platformlar ya da diğer mecralar üzerinden bize ilettiğiniz geri bildirim, görüşler, talep ve şikayetler, değerlendirmeler, yorumlar ve bunlara ilişkin değerlendirmelerimiz, yüklenmiş dosyalar, ilgi alanları, sizinle iş ilişkisi kurmadan önce ayrıntılı inceleme sürecimiz için verilen bilgiler

 • Otomatik Olarak Toplanan Elektronik Veri

Web sitemizi ya da uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, haber bültenlerimize ulaştığınızda, diğer elektronik kanallardan bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak bilgisayarınız, cep telefonunuz veya diğer erişim cihazınız tarafından bize gönderilen elektronik verileri de toplayabiliriz (örnek cihaz donanım modeli, IP adresi, işletim sistemi sürümü ve ayarları, dijital kanalımızı veya ürünümüzü kullanma saat ve süreniz, tıkladığınız linkler, verileri vb.)

 • Müşteri/Tedarikçi Verileri

Hizmetlerimiz  çerçevesinde birimlerimizin  yürüttüğü operasyonlar neticesinde müşteri, tedarikçi bünyesinde yer alan çalışan, imza yetkilisi gibi veri sahipleri hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
İşlenebilir.
KEV; kişisel verilerinizi; web sayfası ziyaretinizden, iş başvurusu formu veya özgeçmişinizden, burs başvurusu formu ve eklerinden, tarafınızla yapılan görüşmelerden, referansınızdan, hukuki mercilerden veya üçüncü kişilerden, hizmetlerimizi aldığınızda veya kullandığınızda, bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktiviteleri ile sponsorluk faaliyetleri yürütüldüğünde, haber bültenlerinden, bizimle web sitemiz, e-posta, sosyal medya platformları, diğer online mecralar ya da telefon vasıtasıyla şikayet ya da geri bildirim yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde, KEV’e iş/staj/burs başvurusu yaptığınızda, yürüttüğümüz iş süreçlerinde sizinle iletişime geçtiğimizde olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla, müşterilerimize özel elektronik uygulamalar vasıtasıyla, iş etkinliklerimize, mevzuattan yükümlülüklerimizden kaynaklanan belgelerin doldurulması veya bizimle başka herhangi bir şekilde etkileşimde bulunduğunuz durumlar ile fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Yukarıda sayılmış olunan kişisel verileriniz KVKK 5/2-f maddesi kapsamında kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına bağlı şekilde ve/veya KEV’in meşru menfaatleri doğrultusunda toplamakta ve işlenmektedir.
Bunun yanında mevzuatın gerekli haller dışında, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler gibi özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları
KVKK 5. Maddesinde belirtilen şartlar uyarınca;

 • * Kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenemez.
 • * Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri islemenin zorunlu olması.
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İlgili maddeler gereğince, açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. Maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • * Çalışan Kişi İşlemleri; KEV çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, performans değerlendirmesi, yan haklar ve menfaatleri, sağlık ile erişim yetkisi, ücretlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • * Müşteri İlişkileri Yönetimi; Sunmuş olduğumuz hizmetler kapsamındaki iş, faaliyet ve işlemlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi,
 • * Tedarikçi/İş Ortaklarımızla Sözleşme Sürecinin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması; Sunulan ve alınan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile iş ve işlemlerinin yürütülmesi, KEV tarafından sunulan hizmetlerin  gerçekleştirilmesi, mal/hizmet tedariki, faturalandırma, sözleşme kurulması ve ifa edilmesi, sözleşme sonrası hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, çalışanın sevkiyatının sağlanması, lojistik süreçlerin yönetilmesi, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirilmesi ile KEV ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyonların yönetilmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), hizmet/ürün/proje kalite süreçleri ve operasyonları neticesinde iş süreçlerinin organize edilmesi, KEV içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, finans operasyonları, mali işlerin yönetilmesi, mal ve hizmet tedariki, web sitesi uygulamalarımıza kayıt sürecinin yönetilmesi,
 • * Doğrudan Tanıtım Yürütülmesi; E-posta ve telefon ile hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve pazarlama bildirimleri yapmak, sosyal medya, online platformlar veya başka mecralar üzerinden yaptığınız görüş, şikayet ve yorumların değerlendirilmesi, dönüş yapılması, KEV yenilikleri ile  ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, tanıtım yapmak, kampanya çalışmalarının yürütülmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • * İletişim ve destek (talebiniz üzerine); Hizmetlerimizle ilgili bilgi alma taleplerinin yanıtlanması, iletişim kanallarımız aracılığıyla gelen taleplere ilişkin destek sağlanması, kayıtlarımızın ve veri tabanımızın güncellenmesi,
 • * Yasal Yükümlülüklere Uyum; Vakıflar Kanunu, 5651 sayılı Kanun ve sair mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, T.C. Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, faaliyetlerden kaynaklı  kayıt tutma ve bilgilendirme yükümlülükleri, uyum ve denetim, resmi mercilerin denetim ve teftişleri, yasal haklarımızın ve davalarımızı takibi ve sonuçlandırılması, uyum kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında,
 • KEV Ticari Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası; Bütçelendirme, KEV’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda;  tarafından yürütülen iletişim, satın alma,
 • * Raporlama ve Denetim; KEV faaliyetlerinin, iç denetim, dış denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • * Hak ve Menfaatlerin Korunması; KEV aleyhine açılan dava, soruşturma vb. hukuki hak taleplerine karşı savunma

Ayrıca kişisel verilerinizi;
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • * Yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşabiliyoruz.
 • * KEV’in denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

KEV’in idaresi, işin yürütülmesi, politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • * Kişisel verilerinizden gerekli olanlar ulaşım, konaklama için seyahat acentası ile paylaşabiliyoruz.
 • * Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, hizmetimizin gerçekleştirilebilmesi için çalıştığımız firmalara ve müşterilere aktarıyoruz.
 • * İş faaliyetlerinin ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi süreçlerimizin yerine getirilebilmesi için müşteri, tedarikçi, çalışanlara ait verileri PET HOLDİNG GRUBU şirketlerine aktarabiliyoruz.
 • * İş ve faaliyet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla gönderileri çalıştığımız kargo firmalarına aktarıyoruz.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt içi ve/veya yurt dışındaki organizasyon firmaları ile paylaşabilmekteyiz.
Kişisel verileriniz, vize işlemleri gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ülkelerin Büyükelçilik/Konsoloslukları ile mevzuata uygun güvenlik tedbirlerini almış olmaları koşuluyla paylaşılabilmektedir.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
İşe alım süreçleri boyunca hakkınızda toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, ilgili işlem veya faaliyet kapsamındaki saklama sürelerine tabi olarak saklanacaktır. Saklama süreleri ilgili Aydınlatma Metinlerinde yer almaktadır.
Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.
Buna ek olarak KEV ile diğer taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere (mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca) kişisel verileriniz saklanabilecektir.
Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz KEV tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Veri Sahibinin Hakları
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel veri işleyip işlenmediğini öğrenme,

 • * Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • * Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • * Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • * Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • * Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • * Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi yukarıda da sayıldığı üzere, birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

Bu hakların kullanımı sırasında söz konusu verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi (Veri Sorumlusu) KEV’dir.

Sözkonusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.kev.org.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Forumu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız, Veri Sorumlusu tarafından incelenip, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, KEV’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin KEV tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde KEV’in hizmet ve işleyişinden tam olarak faydalanamayabilir. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluk ise veri sahibinin olacaktır. KEV bu nedenle oluşacak veri sahibinin her türlü zarar veya ziyanından dolayı hiçbir sorumluluk üstelenmeyecektir.

 

Bilgi Edinme Başvuru formu

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası